פנינה קוגנוטיבית #002 כסלו ב, תשעה 24/11/14

תחושותזכרונותתפיסותיכולות קוגנוטיביותמצב רוחלחץ חברתי

משפיעים לאין ספור

כל גישה פסיכותרופויתית חייבת להתמודד עם העובדה שכל בן אדם רוקם את ה׳כל׳ ל׳מציאות׳ אישית שתוצאתו מלכודת וכלאוממול ל׳מציאות׳ זההבן אדם מגיבמיזםמתמודדוכו׳

שינויים ׳קורים׳ כשמשמתנה הרקמה/הסרוג ׳מספיק׳ בכדי לאפשר התפתחות אנושי

לא צריך שינוי דרסטי ומסיבי להפיק התפתחות שיכולה להציל את כל אנושות או לפחות חיים אחת

זה המהפכה של תרפיה קוגנוטיבית