2/12/14 פנינה קוגנטיבית #007 י כסלו, תשעה

פנינה קוגנטיבית #007 י כסלו, תשעה 2/12/14

כילד אהבתי לזרוק אבנים קטנים לתוך בריכת מים טבעי שע׳י הביתנהנתי מהר ׳*פלוּנק׳מהזרימת מים שנזרקה שמימהוממעגלים שנשלחו לתוך הבריכהעשיתי כל מיני ניסויים עם כל מיני משתנים שונים

היום סקרנות שלי התרחבהבריכת המים עדיין מסקרנת אותי אבל יש עוד סוגי גירויים ותגובות שגם מעסיקים אותילמשלגירוי במודעות**אוטו עובר על ידיזה זריקת אבן לתוך השלוליתלאאני מגיב מיד.מערכת עצבים קולטממייןמעבדופועלכמובןתהליך זה חוזר על עצמו בעצם ל***בדיקת שגיאות ולוודא נכונות המיוןהעיבודוה תגובותובתוך תהליך זההמערכת מגיב לעצמההאוטו הוא לא המגרה היחידה!התגובות עצמן הופכות למגררותוכן הלאהעם הסתגלות התפתחותי למדנו איך לעצור את ההד**** הקוגנוטיבי

אבל עדיין קיימים שרידים של ה׳לוף*׳ זהאחד מהשרידים הוא רגשות משניים**חויה רגשית הוא לא רק גירוי רגש אחתהוא מקהלה של רגשותלמשלבושה מלווה בכעס או בהסתגרות או בהמנעות או בדכאון או עודאו חרדהמלווה בכעס או בעייפות או באגרסיביות או עוד ועודבגלֹל הדראמה של הרגש הפריימארי***,הרגש המשני מביא פחות שימת לב.

אבל שנדע שרגשות המשניות אלו עלולות לזרוק הרבה מים ולעשות ספלש(גל מיםגדולֹ

 

*plunk

** awareness

*** quality control

**** echo

*loop

** secondary feelings

*** primary or first

*splash