פנינה קוגנוטיבית #005 ח׳ כסלו 29/11/14

יש לי פלאפוןיש לו שתי מצביםמחובר לתדר ומנותק מהתדרבמצב של חיבור הוא מכשיר משוכללגולש באינטרנטמוריד ושולֹח מידעועוד ועוד ועודמנתוקיש מחשבון יפהאבל תכליס אפס נטומצד שנימכשיר מחובר מוריד וירוסיםמל–וארוחומר שסתם טופס מקום בזיכרוןוכמובןמכשיר מנותק לא פגיע כלל וכלל

וככה זה איתנובן אדם מחובר לאחריםהוא מחובר לתדר כמעט אין סופית של תמיכהעזרהמידע וכל טוב במידה והתדר הוא לשידור הנכוןטיפול קוגנטיבי מדגיש את הפוטנציאל בתדר החברתי התומך חייםלכן אנו מקפידים לאסוף מידע על השטח החברתי וטיב החיבורים ויוזם התערבויות מתאימות

כי אין חבוש מתיר את עצמו מבית אסורים